All the templates you need to run a Core model workshop. Updated Feb 18 2021.

Be ware! The URL for this page might change, but you will always find the updated templates at coremodel.link/templates.

For Norwegian templates, look here

The Core model template

Image for post
Image for post

Print it out in A3-format, or paste it into a.o. Mural, Miro or Powerpoint.

Prioritization circles


Ny sjanse til å lære deg alt du treng å vite om kjernemodellen og bli i stand til å kjøre ditt eige kjerneverksted!

Image for post
Image for post

Saksa fra kursbeskrivelsen som du finner på kjerne.link/kjernekurs:

Kjernemodellen er en enkel og effektiv metode for å forenkle, prioritere og få forankring for tiltak i digitale kanaler. Dette kurset lærer deg det du trenger å vite for å komme i gang med kjernemodellen og å fasilitere et kjerneverksted i din egen organisasjon.

Kjernemodellen og kjerneverksted

Kjernemodellen og kjerneverkstedet er testet og videreutviklet gjennom et hundretalls prosjekter de siste 14 årene, og har vist seg å fungere i alle mulige slags bedrifter og organisasjoner. På dette kurset lærer du deg metoden direkte fra opphavsmannen.

Du kan lese en grundig innføring i kjernemodellen her

Kurset…


Når ein krisesituasjon oppstår blir det plutselig veldig tydelig kva som er dei viktigaste kjernesidene og brukaroppgavene.

kvikkleireskredet gjekk i Gjerdrum 30. desember blei det tydelig kva som var den akutte kjernen på NVE sine nettsider.

Kvikkleireskred!

Det har nettopp skjedd ein grusom tragedie. Folk er redde. Mange fryktar at dei sjølve bur i eit risikoområde for kvikkleireskred. Journalistar spør og graver om alt mulig.

Titusenvis googlar “kvikkleireskred”, og møter denne resultatsida:

Image for post
Image for post

Tenk deg at no du er webredaktør for nve.no. Du veit at dette er den NVE-sida som dukker opp i søkeresultatet i Google:


Forutsatt at vi har løst brukeroppgaven, hvordan kan vi utnytte kontekst, timing og relevans til å samtidig nå våre egne mål?

Image for post
Image for post

💡 Løs brukeroppgaven først, så kan du lettere nå dine egne mål

En viktig del av filosofien i kjernemodellen er at vi først skal løse brukerens oppgave best mulig. Hvis vi gjør dette på en god måte har vi gjort oss fortjent til en sjanse til å påvirke den videre adferden til brukeren.

Det forutsetter at vi klarer å lage gode veier videre som opptrer i riktig kontekst, er relevant for den konkrete brukeroppgaven og i tillegg har riktig timing. (Pull, then gently push)

Hva er veier videre?

Veier videre er det vi ønsker brukeren skal gjøre videre etter at han eller hun har…


Hva er konteksten, hvor kommer brukeren fra, og hvordan kan vi sørge for at han eller hun finner fram til løsningen vår når behovet oppstår?

Image for post
Image for post
Brukerne kan ha mange veier inn til løsningen vår. Illustrasjon: Hanne Wetland.

💡Kunden bestemmer kanalen og veien inn

Det er brukeren som bestemmer sin egen vei inn til kjernen. Om han eller hun velger å google, ringe, spørre på Facebook, ringe en venn eller klikke på en annonse — det bestemmer brukeren utfra hvilken oppgave han eller hun prøver å løse.

Vi kan til en viss grad påvirke valget til brukeren, men vi kan ikke bestemme det. Det vi kan gjøre er å tilrettelegge løsningen vår slik at det blir lett for brukeren å finne fram til oss når han eller hun måtte ønske det.


Hvem er de faktiske menneskene som skal bruke løsningen vår?

Image for post
Image for post

💡 Sett mennesket i sentrum

Uten kunder som kjøper produktene våre og innbyggerne som buker tjenestene våre, er de fleste strategier meningsløse. Produkt- og tjenesteutvikling må derfor ta utgangspunkt i brukerne og deres behov.

Kjernemodellen følger det samme grunnprinsippet som Google: “Focus on the user and all else will follow”. Ved å innta brukerperspektivet blir det også enklere å se våre egne tjenester på tvers av av siloene vi omgir oss med til daglig.

I de aller fleste virksomhetsstrategier står det et eller annet sted at vi skal “sette brukeren i sentrum”, “være kundefokuserte” eller noe tilsvarende. …


Det sentrale premisset i kjernemodellen er at vi skal begynne med å ta tak i det aller viktigste — selve kjernen. Men hva er egentlig en kjerne? Og hvordan finner vi ut hva som er kjernene våre?

Image for post
Image for post
Hva i all verden er kjernen?

Start med kjernen

Med kjernemodellen bestemmer vi oss først for hva som er de aller viktigste problemene, og så setter vi inn ressursene på å løse en (eller noen få) ting om gangen.

Kjernen er rett og slett der virksomheten møter brukerne sine, der vi løser brukernes oppgaver samtidig som vi når våre egne mål. Hva som er kjernen er i prinsippet uavhengig av både form, innhold, teknologi og kanal.

Definisjon: Kjernen er løsningen på en eller flere konkrete brukeroppgaver, som samtidig oppfyller et eller flere definerte mål for løsningen.

Dette kan umiddelbart høres litt svevende ut, men det blir som regel ganske…


Ymse malar til bruk i kjerneverksted m.m. Sist oppdatert 22. februar 2021. Enjoy!

OBS! Adressen til denne sida kan bli endra, men du vil alltid finne malane på kortadressa kjerne.link/maler.

Kjernemodellmalen (bokmål)

Image for post
Image for post

Bruk denne for utskrift i A3, eller til å lime inn i f.eks. Mural, Miro, Powerpoint, osv.

Prioriteringssirklar


Links and forward paths for my open session on the Core model at Utterly Content.

Links and resources (AKA Forward Paths)
Links and resources (AKA Forward Paths)

I gave this introduction to the Core model as an open session at Utterly Content on October 20. The session was a quick summary of my on-demand-workshop about the Core model.

In the full workshop I give a step by step introduction to the model and the process with examples and exercises. Each participant get access to their own core worksheet in Mural, and we also have a private Slack channel where I answer any question you might have.

PS! You can still sign up for the workshop, even though the conference itself has finished! …


I april 2020 var det 14 år sidan kjernemodellen blei født, på ein serviett på Hoppeloppeland.

Som bursdagsgave får du her historia bak kjernemodellen, henta fra den komande boka mi om kjernemodellen:

I 2006 hadde jeg jobbet med digital kommunikasjon, strategi og design i godt og vel 10 år.

Jeg hadde laget digitalstrategier med konserndirektører og metadatastragier for Forsvaret. Jeg hadde jobbet med gigantiske offentlige portaler og innovative forretningsmodeller for netthandel. Og jeg hadde misjonert knallhardt for brukerperspektivet, utifra en dyp overbevisning om at brukeren må stå i sentrum for alle digitale utviklingsprosjekter.

Men jeg hadde også følt på at det var noe helt grunnleggende som skurret. Mange av prosjektene jeg jobbet med ble dundrende fiaskoer…

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store