Kvikkleire, krisekommunikasjon og kjernemodellen

Når ein krisesituasjon oppstår blir det plutselig veldig tydelig kva som er dei viktigaste kjernesidene og brukaroppgavene.

kvikkleireskredet gjekk i Gjerdrum 30. desember blei det tydelig kva som var den akutte kjernen på NVE sine nettsider.

Kvikkleireskred!

Det har nettopp skjedd ein grusom tragedie. Folk er redde. Mange fryktar at dei sjølve bur i eit risikoområde for kvikkleireskred. Journalistar spør og graver om alt mulig.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
 • Handlingsdrivaren til kart over risikoområder er lite tydelig.
 • Du har publisert fleire nyheitssaker om NVE sin respons, men dei er ikkje tilgjengelege frå denne sida.
 • Det manglar gode vegar vidare til utdypande informasjon, faktaark, geografiske utredningar, pressekontaktar, osv.

Krisekommunikasjon med kjernemodellen

Ein respons kunne ha vært å bruke kjernemodellen for å få oversikt over situasjonen og prioritere tiltak.

Brukaroppgaver for kvikkleireskred

Nøkkelen til å prioritere innhald på nettsider, enten det er krise eller ikkje, er å ta utgangspunkt i brukaroppgavene.

 • Er det fare for kvikkleireskred der eg bur?
 • Kvifor har ikkje NVE varsla dette skredet?
Image for post
Image for post
Hypotetisk kjerne og brukaroppgaver for kjerna “Kvikkleire” på NVE sine nettsider.

Kjerneark for kvikkleire

Vidare ville de ha jobba saman med å identifisere kven som er typiske brukarar, kva mål NVE har med kommunikasjonen, korleis folk skal finne sida (vegar inn), kva handlingsdrivarar som bør prioriterast (vegar vidare).

Image for post
Image for post
Hypotetisk kjerneark for kjerneside om kvikkleire på NVE.no
 • Lage faktaboks
 • Skrive om handlingsdriverknapp til risikokart
 • Finne, prioritere og lenke til rapportar om kvikkleire for geografiske områder
 • Holde lenka til siste aktueltsak oppdatert
 • Legge plan for å gjennomgå kjernesider for andre krisescenarier i framtida
Image for post
Image for post
Hypotetisk handlingskort for å lage faktaboks på nettsida om kvikkleire.

Kjerner for korona

Dette er ikkje første gong det har oppstått ei krise der kjernemodellen kunne vært til hjelp.

 • Lånekassen måtte besvare spørsmål om utsatt nedbetaling av lån. Det same måtte bankane. Mål: Hindre at kundane går konkurs og mislegheld låna sine. Kjerne: Utsette nedbetaling av lån.
 • Reiseforsikringsselskap måtte besvare spørsmål om kansellering og refusjon. Kjerne: Kansellering og refusjon.

Kriseberedskap med kjernemodellen

Så kjernemodellen kan fungere til akutt krisekommunikasjon, men enda betre ville det vært å bruke kjernemodellen som kriseberedskap i forkant.

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store